1. Objecte

Aquestes condicions generals d'ús i venda (d'ara endavant les «Condicions Generals») tenen com a finalitat regular tota utilització que es faci de la pàgina web www.orienthaispa.com (d'ara endavant el Lloc Web). El proveïdor dels articles oferts és Orienthai Spa, domicili social Carrer de les Tres Creus 115, 08202 Sabadell, Barcelona (Espanya) (d'ara endavant «Orienthai Spa»). Per fer cerques de productes i veure'n les característiques, no és necessari complir cap requisit previ addicional als indicats per a cada cas en particular. No obstant això, per fer compres per mitjà del Lloc Web s'aconsella la creació d'un compte (d'ara endavant el Compte) que atorgarà la condició de client (d'ara endavant el Client) a l'usuari del Lloc Web. Per crear aquest Compte n'hi haurà prou amb punxar a l'enllaç El meu compte que apareix a la pàgina principal del Lloc Web, i seguir les instruccions que s'indiquen per a la creació del mateix compte (veure privadesa i protecció de dades). Un cop creat el Compte, l'usuari del Lloc Web adquirirà la condició de Client d'Orienthai Spa, comptant amb un nom d'usuari i una contrasenya per tenir accés al Lloc Web.
L'ús del nom d'usuari i la contrasenya abans esmentada és personal i intransferible, i no està permesa la cessió, ni tan sols temporal, dels mateixos a tercers. En aquest sentit, el Client es compromet a fer-ne un ús diligent i mantenir-los protegits del coneixement de tercers, assumint tota responsabilitat que pugui derivar-se de la seva revelació, i exonerant-la a Orienthai Spa. En cas que un Client tingui algun tipus de sospita en relació amb l'ús del seu nom d'usuari i contrasenya per un tercer, haurà de procedir immediatament a la modificació de la contrasenya seguint els tràmits establerts al Lloc Web.

2. Acceptació

Amb el simple accés al Lloc Web, vostè és considerat «Usuari» del mateix i accepta aquestes Condicions Generals, obligant-se a complir amb el que s'estableix aquí. Així mateix s'informa que Orienthai Spa es reserva el dret de modificar la presentació i configuració del Lloc Web, així com aquestes Condicions Generals en qualsevol moment, per la qual cosa se'n recomana la lectura amb caràcter previ a cada utilització del Lloc Web.

3. Utilització correcta del Lloc Web.

Els Usuaris s'obliguen a fer un ús diligent, correcte i lícit del Lloc Web i, en particular, a títol merament enunciatiu i sense que la intenció sigui la de fer una llista taxativa, es comprometen a abstenir-se de:

  • Utilitzar el Lloc Web de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, la moral, els bons costums i lordre públic;
  • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol mitjà de comunicació, transformar o modificar el contingut del Lloc Web, tret que estigui legalment permès o que es compti amb la prèvia autorització del titular dels drets que en qüestió es vegin afectats;
  • Realitzar qualsevol acte que consisteixi en una vulneració dels drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Orienthai Spa
    oa tercers;
  • Emprar tant el Lloc Web com la informació obtinguda a través del mateix per publicitar o comerciar amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat ja sigui comercial o no;

Els Usuaris respondran pels danys i perjudicis de qualsevol tipus, causats tant a Orienthai Spa com a qualsevol tercer, amb motiu de l'incompliment de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses a les Condicions Generals oa la legislació en vigor que resulti aplicable a la matèria.

Orienthai Spa vetllarà en tot moment pel compliment de l'ordenament jurídic en vigor, i estarà legitimat tant per interrompre els serveis subministrats a través del Lloc Web com per ordenar l'eliminació d'un Compte en cas que arribi al seu coneixement la presumpta comissió de delictes o faltes tipificats al Codi Penal. Així mateix Orienthai Spa es troba legitimat per adoptar qualsevol altra mesura en relació a les conductes que al seu parer resultin contràries a les presents Condicions Generals, la Llei, la moral, l'ordre públic, les normes establertes per Orienthai Spa i/o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de Orienthai Spa i/o els seus col·laboradors.

4. Drets de propietat

Queda prohibit l'ús amb finalitats comercials, així com la distribució, modificació o alteració del contingut del Lloc Web (textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges) així com del disseny gràfic, codi font i programari, siguin aquests de l'exclusiva propietat d'Orienthai Spa, com a legítim titular dels mateixos, o siguin de titularitat de tercers sobre els quals Orienthai Spa ostenti un altre tipus de drets o llicència d'ús, producte d'una relació contractual amb els seus legítims titulars.

Qualsevol comunicació enviada a Orienthai Spa per qualsevol dels mitjans establerts aquí, pot ser emprada per Orienthai Spa, qui podrà reproduir-la, distribuir-la, difondre-la públicament, transformar-la, així com exercir qualsevol altre dret d'explotació sobre aquesta.

Davant de qualsevol incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial, els usuaris del Lloc Web podran adreçar les seves reclamacions a la següent adreça de correu electrònic: info@orienthaispa.com

5. Relació contractual i condicions generals de venda

La relació contractual entre Orienthai Spa i el Client que tindrà lloc per mitjà del Lloc Web es considera com una compra venda per via electrònica i es regularà pel que preveuen aquestes Condicions Generals i la normativa espanyola que resulti aplicable a la matèria.

5.1 Objecte

L'objecte de la relació contractual entre Orienthai Spa i el Client serà la compra i venda de suplements alimentaris oferts al Lloc Web. Les característiques dels productes oferts són les que figuren en aquesta pàgina web i s'obtenen punxant a la icona corresponent a cada article, corresponent sempre amb les característiques ressenyades pel fabricant.

5.2 Preus

5.3 Formes de pagament

El pagament dels articles podrà realitzar-se per algun dels mitjans següents:

TARGETA DE CRÈDIT o DÈBIT

Els pagaments es fan a través d'una passarel·la de pagament proporcionada per Redsys. Les dades de la teva targeta no es recopilen per part de Orienthai Spa ni cap sistema accessori i viatgen sempre encriptades.

El pagament mitjançant targeta no deurà despeses afegides.

PAYPAL

Paga les compres de forma ràpida, amb total seguretat i sense comissions. Es pot pagar mitjançant un compte PayPal o amb targeta de crèdit o dèbit.

Aquest mètode de pagament té un recàrrec de 3% sobre el valor total de la compra.

TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

El pagament es realitzarà amb l'import i el número de compte que figurin al correu electrònic que es lliurarà al client una vegada finalitzada la comanda.

Aquest procés pot endarrerir el lliurament de la comanda fins que no es verifiqui que la transferència bancària ha estat efectuada correctament.

Els mètodes de pagament «Targeta de crèdit o dèbit», «PayPal» i «Transferència Bancària» estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores, però si el pagament no és autoritzat, la comanda podrà ser desestimada.

El pagament de la comanda realitzada haurà de fer-se per algun dels mitjans indicats anteriorment. La falta de pagament per avançat al número de compte indicat quan s'hagi optat el pagament per transferència bancària, així com l'ús fraudulent de la targeta de crèdit o la denegació de l'operació de cobrament, donarà dret a Orienthai Spa, a no tramitar o lliurar la comanda, sense perjudici d'exigir la indemnització dels danys i perjudicis produïts.

5.4 Lliurament de comandes

Després de completar el procés de compra, Orienthai Spa enviarà un correu electrònic al correu electrònic facilitat pel Client confirmant la recepció de la comanda.

Orienthai Spa es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda en el cas que el/els producte/s sol·licitat/s no es trobi/n disponible/es, en aquest cas, es farà constar a través de correu electrònic aquells Producte/s no disponible /s.

5.5 Condicions dús dels bons

Reserva i condicions de cancel·lació

Per utilitzar un abonament el beneficiari haurà de posar-se en contacte amb nosaltres per correu electrònic (info@orienthaispa.com), per telèfon al 93 624 81 62, o físicament al nostre establiment del carrer de les Tres Creus 115 de Sabadell (Barcelona – Espanya) ).
Com a garantia de la vostra reserva us demanarem el número de bo que comença amb el codi «BONOWEB-…».

El bo regal es considera una forma de pagament. El dia se la cita el client haurà de presentar el bo regal (ja sigui amb un imprès o ensenyant-lo via electrònica).

Per fer una modificació o anul·lació de la reserva cal avisar amb un mínim de 24 hores d'antelació. Si no fos així el bo quedaria com a consumit.

Les reserves es podran donar per consumides en cas que arribis més de 15 minuts tard a la cita sense haver avisat prèviament al centre.

Validesa del bo

El bo té una valesa de 12 mesos des de la data de compra. Un cop caducat el bo regal perd el seu valor.

Import del bo

El bo es considera un import en tractaments de Orienthai Spa. Si el beneficiari vol modificar o ampliar el tractament, ho pot fer, avisant-nos en el moment de fer la reserva.

En cas d'optar per un tractament amb valor superior a l'import del bo, cal abonar la diferència corresponent el dia de la cita.

En cas d'optar per un tractament amb valor inferior a l'import del bo, es perdrà el valor de la diferència.

5.6 Termini de validesa de loferta

Els preus i condicions exposats al Lloc Web són vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament a la sessió oberta.

5.7 Arxiu i accés a la informació

La informació introduïda pel Client en el moment de fer la compravenda al Lloc Web d'Orienthai Spa, serà emmagatzemada per Orienthai Spa per a la tramitació de l'enviament de la comanda. El Client no tindrà accés a la informació introduïda una vegada s'hagi enviat el formulari de compra, de manera que en cas que vulgui modificar alguna dada referent a alguna comanda en particular i no pugui fer-ho a la secció “El meu compte” de la web , haurà de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a info@orienthaispa.com.

5.8 Devolucions

No s'accepten devolucions, però els tractaments es podran canviar per un altre tractament o producte, previ avís al centre.

6. Llei aplicable i fur

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari quan aquest estigui a Espanya.

Aquestes condicions generals es regeixen i s'interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. En cas d'usuaris amb domicili fora del territori espanyol, les parts, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que els pogués correspondre, se sotmetran a la jurisdicció i competència dels tribunals de la ciutat de Barcelona per a la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar-se en relació amb aquestes.